Suutariliikkeiden Liitto ry:n tietosuojaseloste
ja rekisteröityjen informointi

Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä

Rekisterin nimi on Suutariliikkeiden liiton jäsenrekisteri, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Suutariliikkeiden Liitto ry.
Osoite: Mikonkatu 17 B Postihuone PL 15 HELSINKI
Liiton Y-tunnus: 0275928-0

Jäsenrekisterin yhteyshenkilöt

Jäsenrekisterin yhteyshenkilöinä toimivat liiton johtokunnan jäsenet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, yhdistysten oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä sekä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta sekä huolehtia sopimusvelvoitteista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistysten lakisääteisistä velvoitteista sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedottamista sekä suoramarkkinointia (vain rekisteröityjen suostumuksella), hoitaa jäsenmaksulaskutusta ja muuta varainhankintaa sekä huolehtia jäsenlehden jakelusta jäsenille, sidosryhmille ja tilaajille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoryhmiä:

 • perustiedot kuten nimi, kotipaikka, rekisteröidyn tyyppi/sukupuoli, koulutus, ammatti, työkokemus, syntymäaika tai henkilötunnus
 • yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 
 • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 
 • jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto) 
 • jäsenmaksutiedot ja lehtitilausten maksutiedot 
 • ansiomerkit 
 • markkinointi- ja luovutuskiellot ja/tai -suostumukset 

Tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös liittoon kuuluvilta organisaatioilta, jos ne koskevat esimerkiksi luottamustoimia, vapaaehtoisrooleja ja yhdistyksen myöntämiä ansiomerkkejä.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Suutariliikkeiden Liitto ry käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen ja muuhun varainhankintaan, jäsenlehden postitukseen sekä muuhun jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenpalvelujen tuottamiseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja luovutetaan palveluiden tuottamista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin vain, mikäli rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalisesti käsiteltävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Jäsentietoja sekä sopimuskumppanien tietoja säilytetään jäsenyyden tai sopimuksen keston ajan sekä enintään 10 vuotta jäsenyyden tai sopimuksen päättymisen jälkeen.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ottamalla huomioon sovellettavan lainsäädännön. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä myös koneluettavassa muodossa
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua
 • vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
 • peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
 • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle
 • erityisistä henkilökohtaisista syistä vastustaa käsittelytoimia, mikäli niiden perusteena on rekisterin pitäjän oikeutettu etu.
 • Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä.
 • Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein  
 • milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Yhteydenotot

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ottamalla huomioon sovellettavan lainsäädännön. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää edellä nimetyille yhteyshenkilöille. Rekisterin pitäjä voi pyytää varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi viranomaisohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin muutoksiin selosteessa.

Seloste on viimeksi päivitetty 9.1.2022